ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

Zaštitnik prava pacijenata

Ždraljević Aleksandar, sekretar bolnice

PRAVNA SLUŽBA
JZU Specijalne bolnice "Vaso Ćuković"
85337 Risan

tel/fax: 032 371 748; e-mail: sbrisan@t-com.me
radno vrijeme: 07 h - 15 h
Pacijenti koji smatraju da je povrijeđeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo na zdravstvenu zaštitu u bolnici Risan mogu podnijeti prigovor Zaštitniku prava pacijenata.

Zaštitinik je nadležan za davanje pravnih savjeta, rješavanje eventualnih nesporazuma i ocjenu osnovanosti podnijetog rigovora u roku od 3 dana.

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti Zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja CG, 81000 Podgorica, "Rimski trg" br.46. PC "Vektra"
N a p o m e n a:
  • anonimni prigovori se ne evidentiraju,
  • prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice,
  • odgovor na prigovor se dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana,
  • predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se odnosi,
  • zaštitinik pacijentovih prava odgovor daje kao: pravni savjet, mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava,
  • ako je zaštitinik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, time spriječio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenata - to se konstatuje u odgovoru na prigovor,
  • pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti Ministarstvu zdravlja Crne Gore
Dokument o PRAVIMA PACIJENTA i formular PRIGOVORA možete dobiti: na bolničkom odjeljenju ili u pravnoj službi kao I na našem web sajtu

KONTAKT

TEL. CENTRALA
+ 382 32 371 099, 371 502

DIREKTOR + 382 32 371 487,
Fax: 371 280

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA
Tel/fax + 382 32 371 748

TEHNIČKA SLUŽBA + 382 32 371 395

SLUŽBA ZA HITAN PRIJEM PACIJENATA 069 041 455

ž.rn. 555 – 9002764269 – 21
ADDIKO BANKA 
PIB: 02013070

E-mail:sbrisan@t-com.me

85337 RISAN, CRNA GORA

Search